NIEUWS

Inzet crossmotoren tegen stroperij kustvogels in Noordwest-Suriname

 

Langs de kust van Suriname wordt nog steeds veel gejaagd op kustvogels die wettelijk beschermd zijn. In het district Nickerie in het noordwesten van Suriname vindt de stroperij niet alleen langs de kust plaats, maar ook in de meer naar binnen gelegen rijstpolders. Om de illegale jacht op deze vogels daar effectief te kunnen bestrijden, hebben de jachtopzichters van de afdeling Natuurbeheer van de dienst ’s Lands Bosbeheer van Nickerie erop gewezen dat zij graag de beschikking zouden hebben over een aantal crossmotoren die snel inzetbaar zijn en op de vaak modderige wegen in de rijstpolders goed vooruit kunnen. Gezien de huidige economische situatie van het land is aan de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname gevraagd om fondsen ter beschikking te stellen voor de aanschaf van een of meer motoren.

 

Dankzij donaties van mw. dr. Annemarie Goedmakers, New Jersey Audubon, Stichting Vogelpark Avifauna en Van der Hucht de Beukelaar Stichting is het mogelijk geweest om in de loop van het voorjaar en de zomer van 2016 twee 250 cc crossmotoren en één 75 cc crossmotor aan te schaffen om de naleving van de Jachtwet in de rijstpolders van het district Nickerie beter te kunnen controleren. De motoren zijn door de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname geschonken aan de lokale, recent opgerichte Stichting Nickerie Nature Conservation, die op haar beurt de motoren aan de jachtopzichters van Nickerie langdurig ter beschikking heeft gesteld. De motoren blijken in de praktijk zeer effectief te werken. Vanuit Suriname wordt gemeld dat er een sterk preventieve werking van uitgaat.

Van de door bovengenoemde donors verkregen fondsen kon door onze Stichting tevens een bijdrage geleverd worden aan de aanschaf van een 4WD auto voor de bestrijding van de stroperij van kustvogels in de regio Weg naar Zee, 15 km ten noordwesten van Paramaribo. De betrokken jachtopzichter kan nu na melding door bewoners van Weg naar Zee onmiddellijk uitrukken om te trachten de stropers op heterdaad te betrappen.

Nieuwe Crossmotor.
Jachtopziener+Crossmotor.

Enquête naar illegale jacht op vogels langs de kust van Suriname

 

In april 2016 heeft de afdeling Natuurbeheer van de dienst ’s Lands Bosbeheer met technische ondersteuning van de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname een enquête onder jagers langs de Surinaamse kust gehouden. De enquête is financieel mogelijk gemaakt door fondsen die New Jersey Audubon in Noord-Amerika voor dit doel had verkregen en was een herhaling van een vrijwel identieke enquête die in 2006 onder Surinaamse kustjagers was gehouden. De enquête van dit jaar had tot doel na te gaan of de jacht op deze vogels in de loop van de afgelopen tien jaar ten goede was veranderd. In die jaren is namelijk door medewerkers van Natuurbeheer hard gewerkt aan een bewustwordingscampagne voor een betere bescherming van de Rode Ibis en andere beschermde kustvogels. Daarbij is de aandacht zowel op voorlichting en educatie gericht als op versterking van de jachtcontroles.

 

In april 2016 werden in de districten Commewijne, Wanica, Saramacca, Coronie en Nickerie bijna 300 jagers thuis geënquêteerd. Dit aantal is iets hoger dan bij de vorige enquête. De enquêteformulieren zijn inmiddels gedigitaliseerd en zullen in de komende maanden in Noord-Amerika worden geanalyseerd.

Verschillende jagers gaven tijdens de enquête aan dat zij nu volgens de regels van de Jachtwet jagen. Dat wil zeggen dat zij zich aan de open en gesloten seizoenen houden, gebruikmaken van de juiste jachtmiddelen en niet meer vogels mee naar huis nemen dan volgens de wet is toegestaan. Dat is een verheugende ontwikkeling. Dat neemt niet weg dat er anno 2016 toch nog veel illegaal wordt gejaagd, niet alleen met het geweer, maar ook met netten en over de modderbanken gespannen draden. Sommige jagers schroomden niet aan de enquêteurs te vertellen dat zij jaarlijks tientallen Rode Ibissen en honderden (zo niet meer) Noord-Amerikaanse steltlopers schoten. Ook werd melding gemaakt van schieten of vangen van Amerikaanse Fregatvogels, Bruine Pelikanen, Rode Flamingo’s, Rode Lepelaars, en allerlei soorten reigers, die alle het gehele jaar door wettelijk beschermd zijn. Uit de enquête is gebleken dat er ook nog steeds in het geheim ibissen en steltlopers voor consumptie worden verkocht. Het is duidelijk dat de strijd tegen de illegale jacht op kustvogels en de handel daarin nog lang niet is gestreden. De Surinaamse jachtopzichters en natuurbeschermers verdienen ook in de toekomst onze steun in die strijd!

Een verontrustende constatering was dat er ook door vissers uit het naburige Guyana op grote schaal langs de kust van Suriname wordt gestroopt. Zij schieten en vangen hier grote aantallen beschermde kustvogels, die ze daarna naar Guyana brengen, waar ze op de markt en langs de straten openlijk te koop worden aangeboden. De strijd hiertegen vergt een internationale aanpak.

.

Rode Ibissen kolonie.

Eerste vogelgids voor Suriname gepresenteerd!

 

Suriname is een klein land vergeleken met de meeste Zuid-Amerikaanse landen. Het heeft echter een rijke avifauna, met een totaal van 739 soorten en ondersoorten die hier gedurende de laatste 150-200 jaar zijn vastgesteld: een waar vogelparadijs!

 

Op 23 november 2015 is op de Pier van hotel Torarica te Paramaribo onder grote belangstelling de eerste Engelstalige vogelgids voor Suriname, een initiatief van de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname, gepresenteerd. De presentatie van de Field Guide to the Birds of Suriname, geschreven door Arie L. Spaans, Otte H. Ottema en Jan Hein J.M. Ribot (met medewerking van Carl Beel, Peter Boesman en Pieter A. Teunissen) vond in Paramaribo plaats op instigatie van WWF Guianas met medewerking van de Suriname Conservation Foundation.

De field guide is het derde deel in de serie Fauna of Suriname die door de Koninklijke Brill en Naturalis Biodiversiteits Centrum in Leiden samen met de Nationale Zoölogische Collectie Suriname van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo wordt uitgeven.

De vogelgids meet 20 x 13,5 x 2,8 cm en telt 650 pagina’s, waaronder 107 kleurenplaten met zo’n 2.000 vogelafbeeldingen. Van alle 746 soorten die eind 2014 uit Suriname bekend waren, wordt een beschrijving vergezeld van een of meer afbeeldingen gegeven. Het grootste deel van de gids wordt uiteraard ingenomen door de soortbeschrijvingen en kleurenplaten. Maar er is ook aandacht voor de samenstelling van de avifauna en de bescherming van de natuur en in het bijzonder de vogels.

Ten behoeve van buitenlandse vogelaars is een uitvoerig hoofdstuk met gegevens over 26 interessante vogelgebieden opgenomen. Het vogeldeel wordt voorafgegaan door inleidende hoofdstukken over topografie, klimaat, geologie, geomorfologie en biogeografie (met 41 landschapsfoto’s).

De Field Guide to the Birds of Suriname is zowel als e-boek als in druk te verkrijgen via de uitgever Koninklijke Brill N.V. De prijs voor de gedrukte versie (soft cover) bedraagt 50 euro.

Tijdens de presentatie is de voorzitter van de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname uitvoerig ingegaan op de achtergrond, totstandkoming en inhoud van de vogelgids ingegaan.

Field Guide.