logo Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname

Dutch Zoo Conservation Fund steunt in 2010 opnieuw bewustwordingsactie Rode Ibis in Suriname

Het Dutch Zoo Conservation Fund, het natuurbeschermingsfonds van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, heeft in 2010 aan de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname opnieuw een subsidie voor natuurbeschermingswerk in Suriname verleend. De subsidie is bestemd voor voortzetting van de bewustwordingscampagne voor een betere bescherming van de Rode Ibis en andere kustvogels, die sinds 2006 langs de kust van Suriname wordt gevoerd door de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) en de afdeling Natuurbeheer van de dienst 's Lands Bosbeheer.

In 2010 zal in alle hoogste klassen van de scholen voor het Gewoon Lager Onderwijs in gebieden langs de kust waar de Rode Ibis en andere beschermde kustvogels nog steeds illegaal worden bejaagd, door medewerkers van STINASU en Natuurbeheer een les worden gegeven over kustvogels. Onderwerpen die worden besproken zijn: (1) de internationale betekenis van de kust van Suriname voor Rode Ibissen en andere beschermde kustvogels, (2) de gevaren die deze vogels lopen (o.a. door de illegale jacht op de vogels) en (3) het economisch nut van een betere bescherming (zoals bevordering ecotoerisme).

De leerlingen maken daarna een opstel over het onderwerp. De beste leerling van iedere klas krijgt vervolgens met hun/haar leerkracht een excursie naar een vogelgebied langs de kust aangeboden. Tijdens die excursie wordt opnieuw gewezen op de problematiek die in de les is aangeroerd.

Uit een proefproject in 2008-2009 is gebleken dat de leerlingen de boodschap mee naar huis nemen en daarover met de ouders praten. En kennelijk met succes. In het district Nickerie zijn het jaar na de voorlichtingscampagne geen ibissen meer in beslag genomen. Als de campagne dit jaar goed verloopt, zal worden getracht de voorlichting op de scholen tot 2015 voort te zetten, zodat een hele generatie leerlingen (de scholen tellen zes klassen) het nut van bescherming kan worden bijgebracht. Het Dutch Zoo Conservation Fund is in principe bereid de campagne ook in toekomstige jaren financieel te ondersteunen.

Rode Ibissen aan de kust van Suriname