OUDER NIEUWS (Older news)

Eerste vogelgids voor Suriname gepresenteerd!

 

Suriname is een klein land vergeleken met de meeste Zuid-Amerikaanse landen. Het heeft echter een rijke avifauna, met een totaal van 739 soorten en ondersoorten die hier gedurende de laatste 150-200 jaar zijn vastgesteld: een waar vogelparadijs!

 

Op 23 november 2015 is op de Pier van hotel Torarica te Paramaribo onder grote belangstelling de eerste Engelstalige vogelgids voor Suriname, een initiatief van de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname, gepresenteerd. De presentatie van de Field Guide to the Birds of Suriname, geschreven door Arie L. Spaans, Otte H. Ottema en Jan Hein J.M. Ribot (met medewerking van Carl Beel, Peter Boesman en Pieter A. Teunissen) vond in Paramaribo plaats op instigatie van WWF Guianas met medewerking van de Suriname Conservation Foundation.

De field guide is het derde deel in de serie Fauna of Suriname die door de Koninklijke Brill en Naturalis Biodiversiteits Centrum in Leiden samen met de Nationale Zoölogische Collectie Suriname van de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo wordt uitgeven.

De vogelgids meet 20 x 13,5 x 2,8 cm en telt 650 pagina’s, waaronder 107 kleurenplaten met zo’n 2.000 vogelafbeeldingen. Van alle 746 soorten die eind 2014 uit Suriname bekend waren, wordt een beschrijving vergezeld van een of meer afbeeldingen gegeven. Het grootste deel van de gids wordt uiteraard ingenomen door de soortbeschrijvingen en kleurenplaten. Maar er is ook aandacht voor de samenstelling van de avifauna en de bescherming van de natuur en in het bijzonder de vogels.

Ten behoeve van buitenlandse vogelaars is een uitvoerig hoofdstuk met gegevens over 26 interessante vogelgebieden opgenomen. Het vogeldeel wordt voorafgegaan door inleidende hoofdstukken over topografie, klimaat, geologie, geomorfologie en biogeografie (met 41 landschapsfoto’s).

De Field Guide to the Birds of Suriname is zowel als e-boek als in druk te verkrijgen via de uitgever Koninklijke Brill N.V. De prijs voor de gedrukte versie (soft cover) bedraagt 50 euro.

Tijdens de presentatie is de voorzitter van de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname uitvoerig ingegaan op de achtergrond, totstandkoming en inhoud van de vogelgids ingegaan.

Oude nieuwtjes

Recent and older news. 

Annotated Checklist of the Birds of Suriname

Suriname is een klein land vergeleken met de meeste Zuid-Amerikaanse landen. Het heeft echter een rijke avifauna, met een totaal van 739 soorten en ondersoorten die hier gedurende de laatste 150-200 jaar zijn vastgesteld: een waar vogelparadijs!

 

Het is al weer vele tientallen jaren geleden dat het laatste overzicht over de vogels van Suriname is verschenen (F. Haverschmidt & G.F. Mees 1994: Birds of Suriname, uitgegeven door VACO Press in Paramaribo). De tekst voor dit boek was echter al in de jaren tachtig van de vorige eeuw afgerond. Sindsdien zijn veel nieuwe soorten aan de avifauna van het land toegevoegd. Ook is er meer over de verspreiding, talrijkheid en het habitatgebruik van de Surinaamse vogels bekend geworden. Het werd dus tijd voor een bijgewerkt overzicht. Dat overzicht is eind 2009 verschenen als een “Annotated Checklist of the Birds of Suriname”. Het is samengesteld door Otte H. Ottema, Jan Hein J.M. Ribot en Arie L. Spaans, ornithologen die al vele decennia onderzoek aan vogels in Suriname doen. Het boek dat 144 pagina’s in druk omvat, is uitgegeven door WWF Guianas in samenwerking met STINASU, de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname en het Huib Kluijver Fonds.

 

De eigenlijke checklist wordt voorafgegaan door een introductie, een beschrijving van de onderscheiden landschappelijke eenheden en een sleutel tot de afkortingen die in de checklist worden gebruikt. De feitelijke checklist (62 pagina’s met gegevens over de betrouwbaarheid van de opgenomen soorten, hun status, de habitats waarvan ze gebruik maken en hun talrijkheid in de verschillende landschapseenheden) wordt gevolgd door acht appendices. Deze behandelen achtereenvolgens de hypothetische soorten, nieuwe soorten voor Suriname, zeldzaamheden, gegevens over noordelijke en zuidelijke trekkers (met eerste en laatste datums voor zover relevant), onjuiste vermeldingen in de literatuur over voorkomen van soorten in Suriname, overzicht van endemen en bijna-endemen in Suriname en gegevens over soorten die uit beschermingsoogpunt extra aandacht verdienen. Het boek is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in de vogels van Suriname!

 

Het boek is in Suriname verkrijgbaar bij STINASU (Cornelis Jongbawstraat 14, Paramaribo) en buiten Suriname bij de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname (zie verder Publicaties).

 

 

A new book about the birds of Suriname!

 

Suriname is a small country when compared to other South American countries. It has, however, a rich avifauna, with a total of 739 species and subspecies recorded here during the past 150-200 years: a real bird bonanza!

 

The most recent information on the avifauna of Suriname was published many years ago (F. Haverschmidt & G.F. Mees 1994: Birds of Suriname, published by VACO Press, Paramaribo). The draft for that book, however, was already finished by the mid-1980s. Since that time, a number of new species have been added to the avifauna and much new information on distribution, abundance, and habitat choice of the birds of Suriname has become available. For that reason the new publication, entitled “Annotated Checklist of the Birds of Suriname,” will be welcomed by both local bird watchers and ornithologists visiting Suriname from abroad. Ornithologists Otte H. Ottema, Jan Hein J.M. Ribot and Arie L Spaans, who have studied birds in Suriname for several decades, are the authors. WWF Guianas, in cooperation with STINASU, the foundation “Friends of Nature Conservation Suriname,”  and the Huib Kluijver Fund, has published the 144-page book.

 

The actual checklist will be preceded by an introduction, a description of the relevant life zones, and a key to the symbols used in the checklist. Eight appendices will follow the checklist. In these appendices, the authors present information on hypothetical and erroneously cited species, new country records, rarities, data on northern and southern migrants (with earliest and latest dates where relevant), and notes on selected species, endemics and near-endemics, and species of concern from a conservation point of view. The book will be a must-have for everyone interested in the birds of Suriname!

 

In Suriname the book will be available at STINASU (Cornelis Jongbawstraat 14, Paramaribo) and outside the country at the foundation “Friends of Nature Conservation Suriname” (see Publications for details).

Workshop WHSRN

In november 2014 was de voorzitter van de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname een kleine twee weken in Suriname op uitnodiging van New Jersey Audubon en het Western Hemisphere Shorebird Reserve Network (WHSRN) in verband met een aantal workshops met lokale stakeholders om de gegevens, bedreigingen etc van de drie Surinaamse kustgebieden die aangesloten zijn bij het network te evalueren. In het laatste WHSRNews wordt onder de titel Assessing and Celebrating Suriname's WHSRN Sites hierop ingegaan. Meer... (WHSRN Facebook pagina)

Billboards Snipjes

De Stichting heeft eind 2014 aan de afdeling Natuurbeheer middelen toegezegd om in het district Nickerie tot plaatsing van billboards over te gaan die de illegale jacht op steltlopers (in Suriname algemeen aangeduid als “snipjes”) tegengaat. Inmiddels zijn de billboards geplaatst.

Reparatie Zwampboot/Jachtcontroles

De New Jersey Audubon heeft eind 2014 opnieuw aan de afdeling Natuurbeheer gelden beschikbaar gesteld ter versterking van de jachtcontrole op beschermde kustvogels in 2015.

Rapportage renovatie Bigi Pan kamp 2012

De modderkust van Suriname is een internationaal belangrijk broedgebied voor Rode Ibissen (2-4 kolonies met enkele duizenden tot enkele tienduizenden broedparen) en een tiental soorten reigers (een vijftiental kolonies met totaal enkele tot vele tienduizenden broedparen). Het is tevens een internationaal belangrijk doortrek- en overwinteringsgebied voor Noord-Amerikaanse steltlopers (bijna 1 miljoen vogels op het hoogtepunt van de trek). De soorten zijn wettelijke geheel beschermd. Helaas wordt er door de lokale bevolking op al deze vogels toch nog geregeld gejaagd, tot in de natuurreservaten toe.Naar aanleiding van deze situatie is in 2006 door de afdeling Natuurbeheer van de Dienst 's Lands Bosbeheer (LBB-NB), in de eerste jaren in samenwerking met de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU), een "Een bewustwordingsactie voor een betere bescherming van de Rode Ibis en andere beschermde kustvogels" gelanceerd .... Vervolg...

Dutch Zoo Conservation Fund steunt in 2010 opnieuw bewustwordingsactie Rode Ibis in Suriname

Het Dutch Zoo Conservation Fund, het natuurbeschermingsfonds van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, heeft in 2010 aan de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname opnieuw een subsidie voor natuurbeschermingswerk in Suriname verleend. De subsidie is bestemd voor voortzetting van de bewustwordingscampagne voor een betere bescherming van de Rode Ibis en andere kustvogels, die sinds 2006 langs de kust van Suriname wordt gevoerd door de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) en de afdeling Natuurbeheer van de dienst 's Lands Bosbeheer. Vervolg...

Sponsorloop in Bleiswijk voor bescherming Rode Ibis in Suriname

Ieder jaar wordt in alle dierentuinen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Diertuinen (NVD) een kinderDIERekteur als ambassadeur gekozen. Iedere kinderDIERekteur tracht onder meer zoveel mogelijk stemmen onder familie, vrienden en bekenden te verzamelen voor een speciaal natuurbeschermingsproject. Degene die de meeste stemmen weet te vergaren, mag een bedrag dat door de NVD voor dit doel beschikbaar is gesteld, voor zijn natuurbeschermingsproject aanwenden. Vervolg...

Vogelbescherming Nederland steunt STINASU!

Vogelbescherming Nederland (VBN), de Nederlandse partner van de internationale vogelbeschermingsorganisatie BirdLife, heeft via de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname, aan STINASU, de partner van BirdLife in Suriname, belangrijke financiële steun toegezegd voor verschillende vogelbeschermingsprojecten in Suriname. Zo heeft VBN de productiekosten van een derde, herziene, druk van het boekje De Wilde Vogels van Paramaribo dat door STINASU wordt uitgegeven, mogelijk gemaakt. Daarnaast heeft zij de productie van een kinderboekje en een lesbrief over stroperijen van rode ibissen, uitgegeven door de Stichting voor een Schoon Suriname in samenwerking met STINASU, gefinancierd.

Verder heeft VBN belangrijke financiële steun toegezegd voor voortzetting van het kustvogelbeschermingsproject dat STINASU en Natuurbeheer van 's Lands Bosbeheer, ondersteund door de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname, in 2006 is gestart. De opbrengst van het Vogelfestival dat het laatste weekend van augustus 2007 in de Oostvaardersplassen wordt gehouden zal eveneens ten goede komen aan de bescherming van de kustvogels van Suriname. Speerpunten hierbij zijn verbetering van de infrastructuur voor de controle op de stroperij van rode ibissen en andere beschermde kustvogels, monitoring van deze vogels en bewustwordingsacties voor een betere bescherming van deze vogels onder scholieren en het grote publiek.

Ten slotte heeft VBN gelden beschikbaar gesteld om in 2007-2008 een Important Bird Area project in Suriname te doen uitvoeren door STINASU en Natuurbeheer.

De Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname is VBN zeer erkentelijk voor haar steun aan het vogelbeschermingswerk in Suriname, dat in ieder geval nog tot 2009 zal doorlopen.

Vogelfestival 2007

Op het Vogelfestival dat in het laatste weekend van augustus 2007 in de Oostvaardersplassen wordt gehouden, zal het kustvogelbeschermingsproject in Suriname een belangrijke plaats innemen. Op beide dagen zal de heer Ashok Pherai van Natuurbeheer een voordracht houden over dit project. Daarnaast zal er verschillende malen een film worden gepresenteerd over de natuur en het vogelleven langs de kust van het land van de hand van dr. Paul Ouboter. Tevens zal er op het festivalterrein een stand van STINASU en de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname aanwezig zijn waar uitgaven van STINASU te koop zullen zijn. In 2008 zal bij voldoende belangstelling voor bezoekers van het Vogelfestival een speciale vogelreis naar Suriname worden georganiseerd door STINASU en de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname. De baten van deze reis zullen eveneens aan het vogelbeschermingswerk ten goede komen.

Scarlet Ibis Conservation Awareness project Suriname van start gegaan

In 2006 voeren de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) en de afdeling Natuurbeheer van de Dienst 's Lands Bosbeheer in Paramaribo, ondersteund door de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname, een campagne voor een betere bescherming van de Rode Ibis en andere kustvogels in Suriname.

De Rode Ibis heeft een beperkte verspreiding. De soort komt alleen voor langs de Atlantische kust van Zuid-Amerika. Suriname ligt met zijn uitgestrekte modderbanken, mangrovebossen en kustmoerassen midden in het verspreidingsgebied van de soort. In sommige jaren broedt hier een derde van de gehele wereldpopulatie. Suriname draagt dus een grote verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soort. Ondanks dat de Rode Ibis in Suriname wettelijk is beschermd, wordt er nog veel op gejaagd. Hetzelfde geldt voor veel andere kustvogels. De campagne heeft tot doel hierin verbetering te brengen.

Eind mei en begin juni zijn op verschillende plaatsen langs de kust bijeenkomsten met groepen jagers georganiseerd om te wijzen op het belang van de kust voor verschillende soorten watervogels, de achteruitgang van beschermde soorten door illegale jacht en de mogelijkheden die Rode Ibissen en andere grote watervogels bieden voor uitbreiding van het ecotoerisme. Voor de campagne zijn duizenden stickers, flyers en posters gedrukt die deze aandachtspunten onderstrepen. Stickers, flyers en posters zijn tijdens de campagne op ruime schaal verspreid onder jagers, vissers, scholen, winkels en bars in het kustgebied. Tevens is onder jagers en vissers een enquête gehouden om meer inzicht te krijgen in de aantallen beschermde vogels die jaarlijks worden geschoten en is vanuit de lucht de ligging en grootte van de broedkolonies bepaald. Door de media is ruim aandacht besteed aan de campagne, die op 26 mei jl. van start is gegaan met de aanbieding van de eerste sticker, flyer en poster aan de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Later in het jaar zal nog een boekje voor kinderen over de stroperij van rode ibissen en een lesbrief over kustvogels worden uitgegeven.

De campagne is financieel mogelijk gemaakt door subsidies aan de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname van de Stichting Dierenrampenfonds, de Stichting Dierentuinen Helpen, de Stichting J.C. van der Hucht Fonds, de Stichting Martina de Beukelaar, de Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds en Vogelbescherming Nederland.

STINASU legt nieuwe nature trail aan

Dankzij een ruime schenking van SURALCO is STINASU in de gelegenheid om in een moerasgebied tegenover het SURALCO emplacement in Paranam een nature trail aan te leggen. Het gebied ligt op de plaats van een oude katoenplantage en is nog rijk aan flora en fauna.

Er komen in het gebied verschillende natuurpaden, observatieplekken, een vogelkijkhut, een aanlegsteiger en een klein toeristencentrum met sanitair en keuken. De gedachte voor de aanleg van de nature trail is afkomstig van de managing director van SURALCO zelf. Het ligt in de bedoeling om eind 2006 de nature trail gereed te hebben.

Aansluiting Stichting bij FIN

Halverweg 2005 heeft de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname zich aangesloten bij de Federatie voor Internationale Natuurbescherming (FIN), een bundeling van een aantal kleine organisaties in Nederland die actief zijn op het gebied van de internationale natuurbescherming (zie www.nfin.nl). Doel van deze bundeling is om door samenwerking de mogelijkheden voor fondswerving voor internationale natuurbeschermingsprojecten te vergroten. FIN heeft onlangs namens de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname en enkele andere aangesloten organisaties een subsidieaanvraag verzorgd voor een project van de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU) en de afdeling Natuurbeheer van de dienst 's Lands Bosbeheer in Suriname om tot een betere bescherming van de Rode Ibis in dat land te komen.

De beoogde campagne heeft tot doel om door educatie en een intensievere patrouillering langs de kust van Suriname de stroperij van de Rode Ibis en andere beschermde kustvogels aan banden te leggen. De Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname zal STINASU en de afdeling Natuurbeheer van 's Lands Bosbeheer bij doorgang van het project ter plekke intensief ondersteunen.

Onverwachte gift

Mw. A. K. te Leiden, een goede bekende van de Vrienden Natuurbehoud Suriname, heeft in de zomer van 2005 voor het goede doel de handen uit de mouwen gestoken. Zij organiseerde niet alleen een fietsrally, maar verzorgde ook een wijnproeverij. De opbrengst van de twee acties bedroeg 4500 euro, een bedrag dat inmiddels aan de Stichting Vrienden Natuurbehoud Suriname is overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor! En wie weet: goed voorgaan, doet goed volgen.

Geringde Visarend uit Suriname teruggemeld

Onlangs berichtte Ruud van Halewijn ons dat zijn vriend Toon Fey in het begin van 2005 een vogelring van de Fish and Wildlife Service uit Noord-Amerika bij een bewoner van het dorp Gran Dam ten zuiden van het Brokopondo Stuwmeer had aangetroffen. Bij navraag bleek dat de ring aan de poot van een Visarend had gezeten. De vogel was op 1 juli 2004 in Cape May County, in het zuidwesten van de staat New Jersey, USA, als nestjong geringd. Ruim twee maanden later is de vogel dus in Suriname in een visnet aan zijn einde gekomen. Er worden wel vaker trekvogels uit Noord-Amerika met een ring in Suriname aangetroffen. Maar voor zover bekend, is dit de eerste Visarend met een ring.

Nieuwe waterval op Brownsberg ontdekt

Enige tijd geleden is door onderzoekers in het door STINASU beheerde Brownsberg Natuurpark een nieuwe waterval ontdekt. De nieuwe waterval is groter dan de twee reeds bekende watervallen in het park. De ecologische waarde van de nieuwe waterval wordt momenteel onderzocht. De waterval is in ieder geval vanuit ecotoeristisch oogpunt een verrijking voor het druk bezochte natuurpark.
Bron: www.waterkant.net

Presentatie van kustvogelboek door STINASU

Op 29 april 2004 heeft STINASU in Paramaribo haar nieuwe uitgave "Kustvogels van Suriname" aan de Ministers van Natuurlijke Hulpbronnen en van Onderwijs en Volksontwikkeling aangeboden. Arie Spaans, de auteur van het boekje, sprak bij die gelegenheid de ministers en genodigden toe met de volgende woorden.

Natuur en natuurbescherming van Suriname bij Vroege Vogels

In december 2003 en januari 2004 is er in het programma Vroege Vogels van de Vara zeven weken lang aandacht besteed aan de natuur en natuurbescherming van Suriname (zie de site van Vroege Vogels). De tekst van de reportages is ook op CD te verkrijgen. De CD is te bestellen door 15 euro over te maken naar postbankrekening 500 000 van de Vara te Hilversum onder vermelding van 'Vroege Vogels Suriname'. Na ontvangst van het geld wordt de CD aan u toegestuurd.

Field Guide.
Een nieuw boek.